Doradztwo i wsparcie

Służymy Państwu bieżącym doradztwem, pomocą i wsparciem

Służymy Państwu bieżącym doradztwem, pomocą  i wsparciem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania  w siedzibie  Państwa firmy.

Ważniejsze ustawy i przepisy prawa  stosowane w toku windykacji należności: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.u. nr 16, poz. 93
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.u. Nr 43, poz. 296
Ustawa z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013r, poz. 672
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. z 2013r, poz. 403
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U z 1984 nr 53 poz. 272

Art. 118 k.c.: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Art. 471 k.c.: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Art. 481 § 1 k.c.: „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Art. 535 k.c.: „Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

parallax background

Zdajcie się Państwo na najlepszych. Zaufajcie najlepszym. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do współpracy.

Zadzwoń