Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

    1.  Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Certus Partner Marcin Mazurczak z siedzibą w Kaliszu ul.

Częstochowska 25, NIP: 618-197-39-78, tel.62 501 05 30

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani

kontaktować za pomocą poczty elektronicznej:

e-mail: biuro@certuspartner.net

    2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy

biznesowej związanej z zarządzaniem wierzytelnościami , a w szczególności

dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Państwa

działalności   gospodarczej, obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1

lit.B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

3. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi

warunek realizacji zadań wynikających ze współpracy biznesowej wynikającej

z  korzystania z usług Certus Partner  oraz realizacji zawartych umów.

    4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny

do wykonywania umowy, a po tym czasie przez czas odpowiadający

okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator

danych i jakie mogą być ponoszone wobec administratora danych.

Ponadto, dane mogą być przetwarzane także dłużej, jeśli wymogi

prawne będą do tego zobowiązywały.

    5. Odbiorcy danych osobowych

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane innym

podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w

jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o

powierzeniu przetwarzania danych lub podmiotom władzy publicznej w

celu realizacji obowiązków prawnych.

    6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

–                   żądania dostępu do swoich danych osobowych

–                   żądania sprostowania swoich danych osobowych

–                   żądania usunięcia swoich danych osobowych

–                   żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

–                   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

–                   żądania przenoszenia danych osobowych

    8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wzniesienia skargi organu nadzorującego

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

    9. Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w

tym profilowane.