Polityka cookies

Przetwarzanie danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1.  Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Certus Partner Marcin Mazurczak z siedzibą w Kaliszu ul.
Chodyńskiego 3/9, NIP: 618-197-39-78, tel.62 501 05 30

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: biuro@certuspartner.net

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy biznesowej związanej z zarządzaniem wierzytelnościami , a w szczególności dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Państwa działalności   gospodarczej, obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

3. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zadań wynikających ze współpracy biznesowej wynikającej z  korzystania z usług Certus Partner  oraz realizacji zawartych umów.

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być ponoszone wobec administratora danych. Ponadto, dane mogą być przetwarzane także dłużej, jeśli wymogi prawne będą do tego zobowiązywały.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych lub podmiotom władzy publicznej w celu realizacji obowiązków prawnych.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

–  żądania dostępu do swoich danych osobowych
–  żądania sprostowania swoich danych osobowych
–  żądania usunięcia swoich danych osobowych
–  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
–  żądania przenoszenia danych osobowych

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wzniesienia skargi organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

parallax background

Zdajcie się Państwo na najlepszych. Zaufajcie najlepszym. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do współpracy.

Zadzwoń