Aktualności
Masz pytania?
Certus Partner
Częstochowska 25
62-800 Kalisz

Tel. / Fax: 62 501 05 30
Kom.: 515 485 071
biuro@certuspartner.net
kancelaria@certuspartner.net
Windykacja należności – przeniesienie części kosztów na dłużnika.

Obowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przenosi częściowo koszty związane z windykacją należności na dłużnika. A zatem wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika kosztami, jakie poniósł, aby odzyskać należne mu pieniądze. W praktyce oznacza to,że w sytuacji dochodzenia roszczenia przez kancelarię, można żądać od dłużnika dodatkowej kwoty, której  równowartość  stanowi 40 euro. Pozostałe koszty obciążające dłużnika to odsetki oraz w przypadku wygranej sprawy sądowej zwrot kosztów procesowych, egzekucyjnych, opłaty sądowej itd.

 

Ważniejsze ustawy i przepisy prawa  stosowane w toku windykacji należności: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.u. nr 16, poz. 93
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.u. Nr 43, poz. 296
Ustawa z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013r, poz. 672
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. z 2013r, poz. 403
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U z 1984 nr 53 poz. 272

Art. 118 k.c.: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Art. 471 k.c.: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Art. 481 § 1 k.c.: „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Art. 535 k.c.: „Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.