Dochodzenie roszczeń – umowy pożyczek, o pracę, odszkodowania itp.

Obsługa osób fizycznych to przede wszystkim pakiet usług związanych  z dochodzeniem roszczeń, należności  wynikających z zawartych umów pożyczek , o pracę  i wszelkich umów cywilno -prawnych z których wynikają zobowiązania, a także dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych i majątkowych. Czynności zmierzające do skutecznego odzyskania należności przeprowadzamy w oparciu o podjęcie:

⇒ etapu polubownego (podjęcie mediacji, negocjacja spłaty należności, zawarcie ugody i przygotowanie  harmonogramu  spłat oraz nadzór nad ich terminowym realizowaniem);
⇒ postępowania sądowego (reprezentowanie w sądzie, pełnomocnictwo procesowe,zabezpieczenie należności nakazem);
⇒ etapu przed-egzekucyjnego (dalsza mediacja w sprawie);
⇒ egzekucji komorniczej ( wspieranie działań komornika, nadzorowanie przebiegu postępowania).

Podejmowane przez nas czynności zwiększają realna szansę na odniesienie ostatecznego sukcesu.  Opierają się na  zaangażowaniu  oraz umiejętności  zastosowanie sprawdzonych i skutecznych  narzędzi służących odzyskiwaniu należności.